طراحی و اجرای کاتالوگ استودیو تارنگ

تارنگ طی روند این پروژه که شامل ایده‌پردازی، طراحی و پیاده‌سازی بوده است، لیست تمامی پروژه‌های خود را با حفظ ساختاری نظام‌مند در کاتالوگ به نمایش گذاشته است.

پایان